ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

 


1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 • ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม เช่น ก่อสร้างถนน คสล. ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 • ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ก่อสร้างปรับปรุงระบบน้ำประปา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเอยู่ดีมีสุข

 • ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
 • สงเคราะห์ผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม

 • ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน งานกีฬาและนันทนาการ
 • ต่อต้าน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • อนุรักษ์ บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ส่งเสริมอนุรักษ์พัฒนาแหล่งน้ำ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

 • ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ป้องกันโรคและควบคุมโรคติดต่อ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • ส่งเสริมประเพณี รัฐพิธี และทำนุบำรุงศาสนา
 • ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

 • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
 • ส่งเสริมธรรมาภิบาล ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการที่ดี พ.ศ.2546
 
 
อ่าน 1340 เวลา
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates