ประวัติความเป็นมา

  • ประวัติความเป็นมา
                   ตามคำบอกเล่าของท่านผู้เฒ่าผู้แก่ภายในท้องถิ่นตำบลคลองนกกระทุง ได้เล่าสืบกันมาถึงเรื่องราว
ของชื่อคลองนกกระทุงนี้ว่า ในสมัยอดีตบริเวณที่เรียกว่า คลองนกกระทุงแห่งนี้เคยเป็นเพียงแหล่งหนองน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
และเพราะความที่บริเวณโดยรอบนี้ มีระบบนิเวศน์ที่อุดมสมบูรณ์เป็นเหตุให้มีนกอพยพมาจากที่ต่าง ๆ เข้ามาตั้งถิ่นฐานและพำนัก
มากมายรวมถึงฝูกนกกระทุง อันเป็นที่มาของชื่อที่ชาวบ้านทั้งหลายใช้เรียกแหล่งน้ำบริเวณนี้ด้วย และภายหลังเมื่อระบบชลประทาน
เข้ามามีบทบาทในการจัดสรรปันน้ำเพื่อการเกษตรกรรมให้กับชาวบ้านมากขึ้น ทำให้จากหนองน้ำธรรมชาติ กลายเป็นคูคลอง
ดังที่เห็นปรากฏอยู่ในปัจจุบัน
  • สถานที่ตั้ง
                  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง ตั้งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 เป็น องค์การบริหารส่วนตำบล  ขนาดกลาง
      ตั้งอยู่ บริเวณวัดบางภาษี ที่ทำการ เลขที่ 11 หมู่ที่ 11ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
       อาณาเขตติดต่อพื้นที่ข้างเคียง ดังนี้
                  ทิศเหนือ    ติดต่อ ตำบลบางเลน -ตำบลบางภาษี                             ทิศใต้       ติดต่อ ตำบลบางระกำ
                  ทิศตะวันออก   ติดต่อ ตำบลลำพญา                                               ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลบางปลา
  • พื้นที่
  • มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๔๐.๒๖ ตารางกิโลเมตร หรือ  ๒๕,๑๖๒ ไร่
  • ภูมิประเทศ  
  •  มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน จึงเหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม
  • จำนวนประชากร     
  •    รวมทั้งสิ้น 3,778 คน ชาย 1,841 คน หญิง 1,937 คน และจำนวนครัวเรือน 880 ครัวเรือน จำนวนเลขที่บ้าน 1229 ครัวเรือน
  • ข้อมูล http://www.dopa.go.th ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2549
  • เขตการปกครอง
                                  หมู่ที่ ๑ บ้านใต้ปากคลองนกกระทุง 
                                  หมู่ที่ ๒  บ้านปากคลองนกกระทุง
                                  หมู่ที่ ๓  บ้านแหลมไร่ 
                                  หมู่ที่ ๔ บ้านบางวัว 
                                  หมู่ที่ ๕  บ้านบางวัว 
                                  หมู่ที่ ๖   บ้านหน้าโรงเจ
                                  หมู่ที่ ๗  บ้านคลองนกกระทุง 
                                  หมู่ที่ ๘ บ้านคลองนกกระทุง 
                                  หมู่ที่ ๙ บ้านคลองบางภาษี  
                                  หมู่ที่ ๑๐ บ้านคลองบางภาษี     
                                  หมู่ที่ ๑๑ บ้านปากคลองบางภาษี
อ่าน 1890 เวลา
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates