นโยบายผู้บริหาร

คำแถลงนโยบาย

ของ

นายมานพ  ศรีสุข

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556

**********************************

เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง

                   ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556 และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่  90/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 เห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง นั้น

                   บัดนี้ กระผม นายมานพ  ศรีสุข พร้อมที่จะเข้ารับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง และบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และสนองความต้องการ   เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และคำนึงถึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งถือเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ รวมทั้งกรอบอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งได้บัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                   ดังนั้น ในวันนี้กระผมจึงขอเรียนให้ทราบถึงเจตนารมณ์ ยุทธศาสตร์ และนโยบายของกระผมที่มุ่งมั่นจะสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทั้งในด้านการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในเขตตำบลคลองนกกระทุง โดยขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง ซึ่งได้กำหนดนโยบายหลักไว้ 7 ด้าน ดังนี้

                   1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                        1.1 ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม เช่น ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

                        1.2 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ระบบประปา

2. นโยบายด้านอยู่ดีมีสุข

                        2.1 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

                        2.2 พัฒนากลุ่มอาชีพ

3. นโยบายด้านบริการชุมชนและสังคม

                        3.1 สงเคราะห์ผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

4. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                        4.1 อนุรักษ์ บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแม่น้ำและลำคลอง

                        4.2 ส่งเสริมอนุรักษ์พัฒนาแหล่งน้ำ

5. นโยบายด้านสาธารณสุข

                        5.1 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย

                        5.2 ป้องกันโรคและควบคุมโรคติดต่อ

6. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                        6.1 ส่งเสริมประเพณี รัฐพิธีและทำนุบำรุงศาสนา

                        6.2 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา

7. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

                        7.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

                        7.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

                   การกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายของกระผมตามที่กล่าวมา ได้วางอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงของตำบลในปัจจุบัน และเป็นไปตามนโยบายของทางราชการ เพื่อให้ผลการปฏิบัติเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงและยั่งยืนต่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง

                   จึงขอแถลงนโยบายมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุงทราบโดยทั่วกัน

                                                                        มานพ  ศรีสุข

(นายมานพ  ศรีสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง

 

 

 

 
อ่าน 1777 เวลา
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates