ข้อมูลทั่วไป

ประวัติความเป็นมา
  
                       ตามคำบอกเล่าของท่านผู้เฒ่าผู้แก่ภายในท้องถิ่นตำบลคลองนกกระทุง ได้เล่าสืบกันมาถึงเรื่องราว  ของชื่อคลองนกกระทุงนี้ว่า ในสมัยอดีตบริเวณที่เรียกว่า คลองนกกระทุงแห่งนี้เคยเป็นเพียงแหล่งหนองน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  และเพราะความที่บริเวณโดยรอบนี้ มีระบบนิเวศน์ที่อุดมสมบูรณ์เป็นเหตุให้มีการอพยพมาจากที่ต่าง ๆ เข้ามาตั้งถิ่นฐานและพำนัก  มากมายรวมถึงฝูกนกกระทุง อันเป็นที่มาของชื่อที่ชาวบ้านทั้งหลายใช้เรียกแหล่งน้ำบริเวณนี้ด้วย และภายหลังเมื่อระบบชลประทาน  เข้ามามีบทบาทในการจัดสรรปันน้ำเพื่อการเกษตรกรรมให้กับชาวบ้านมากขึ้น ทำให้จากหนองน้ำธรรมชาติ กลายเป็นคูคลอง  ดังที่เห็นปรากฏอยู่ในปัจจุบัน
                

อาณาเขต

                                      ๒.๑  ทิศเหนือ  จดตำบลบางภาษี         อำเภอบางเลน   จังหวัดนครปฐม

                                      ๒.๒  ทิศใต้    จดตำบลลำพญา            อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

                                      ๒.๓  ทิศตะวันออก จดตำบลนราภิรมย์  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

                                      ๒.๔  ทิศตะวันตก  จดตำบลบางปลา     อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม                                        

 

    พื้นที่

มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๔๐.๒๖ ตารางกิโลเมตร หรือ  ๒๕,๑๖๒ ไร่

 

  ภูมิประเทศ 

มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน จึงเหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม

 

จำนวนประชากร    

 

                   ประชากร รวมทั้งสิ้น ๓,701 คน แยกเป็นชาย ๑,803 คน หญิง ๑,๘98 คน มีจำนวนหลังคาเรือน ๑,๔66 ครัวเรือน (ที่มาข้อมูลสถิติประชากร ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๕8)

. หมู่ที่ ๑ บ้านใต้ปากคลองนกกระทุง จำนวนครัวเรือน 40 ครัวเรือน (ช 81 คน ญ 67 คน)

. หมู่ที่ ๒ บ้านปากคลองนกกระทุง   จำนวนครัวเรือน ๗2 ครัวเรือน   (ช ๑๐2 คน ญ 111 คน)

. หมู่ที่ ๓ บ้านแหลมไร่              จำนวนครัวเรือน ๕๒ ครัวเรือน   (ช ๗5 คน ญ ๙4 คน)

. หมู่ที่ ๔ บ้านบางวัว                จำนวนครัวเรือน ๓๙ ครัวเรือน   (ช ๕๐ คน ญ ๗3 คน)

. หมู่ที่ ๕ บ้านบางวัว                จำนวนครัวเรือน ๗๑ ครัวเรือน   (ช ๑๒๗ คน ญ ๑๒2 คน)

. หมู่ที่ ๖ บ้านหน้าโรงเจ            จำนวนครัวเรือน 88 ครัวเรือน   (ช 61 คน ญ ๗2 คน)

. หมู่ที่ ๗ บ้านคลองนกกระทุง      จำนวนครัวเรือน ๒13 ครัวเรือน (ช ๒85 คน ญ 300 คน)

. หมู่ที่ ๘ บ้านคลองนกกระทุง      จำนวนครัวเรือน ๑33 ครัวเรือน (ช 200 คน ญ ๒๐5 คน)

. หมู่ที่ ๙ บ้านคลองบางภาษี        จำนวนครัวเรือน ๕๐9 ครัวเรือน (ช ๓90 คน ญ ๔๒4 คน)

๑๐.หมู่ที่ ๑๐ บ้านคลองบางภาษี      จำนวนครัวเรือน ๑๖5 ครัวเรือน (ช ๓28 คน ญ 327 คน)

๑๑.หมู่ที่ ๑๑ บ้านปากคลองบางภาษี จำนวนครัวเรือน ๘4 ครัวเรือน   (ช ๑04 คน ญ ๑03 คน)

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป รวม ๒,996 คน (ที่มาสำนักงานทะเบียนราษฎร์อำเภอบางเลน ข้อมูลผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ณ เดือนตุลาคม ๒๕๕8)    

 

เขตการปกครอง

           หมู่ที่ ๑ บ้านใต้ปากคลองนกกระทุง 

 
          หมู่ที่ ๒  บ้านปากคลองนกกระทุง
 
          หมู่ที่ ๓  บ้านแหลมไร่ 
 
          หมู่ที่ ๔ บ้านบางวัว 
 
          หมู่ที่ ๕  บ้านบางวัว 
 
          หมู่ที่ ๖   บ้านหน้าโรงเจ
 
          หมู่ที่ ๗  บ้านคลองนกกระทุง 
 
          หมู่ที่ ๘ บ้านคลองนกกระทุง 
 
         หมู่ที่ ๙ บ้านคลองบางภาษี  
 
          หมู่ที่ ๑๐ บ้านคลองบางภาษี 
 
          หมู่ที่ ๑๑ บ้านปากคลองบางภาษี
  

           

โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

 

 การคมนาคม การจราจรถนน

 

 • ถนนลูกรัง 2 สาย ประมาณการความยาว 2.6 ก.ม.
 • จำนวนถนนลาดยาง 2 สาย ประมาณการความยาว 3.056 ก.ม.
 • จำนวนถนนคอนกรีต 1 สาย ประมาณการความยาว 32.63 ก.ม.
สะพาน
 
 • สะพานคอนกรีต 7 แห่ง
 • สะพานไม้ 1 แห่ง

 แหล่งน้ำ

แม่น้ำที่ไหลผ่าน 1 สาย

 • บ่อบาดาลสาธารณะ 15 สาย

 

การขนส่ง
 • การเดินทางเข้าพื้นที่โดยวิธี รถยนต์โดยสาร

 

การคมนาคม,สื่อสาร

 

 • มีสถานที่บริการอินเตอร์เนต 1 แห่ง
 • มีหอกระจายข่าวในพื้นที่ 11 แห่ง

  

ประปา

 มีน้ำประปาใช้ จำนวน 781 ครัวเรือน น้ำประปาที่ผลิตได้ 420 ลบ.ม./วัน

 • มีแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา 15 แห่ง
 • มีน้ำดิบสำรองที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา 1 แห่ง
 • หน่วยงานที่ผลิตน้ำประปาในพื้นที่
                   1. อบต.
                 2. หมู่บ้านหมู่ที่ 6

 
ไฟฟ้า 
 • มีไฟฟ้าสาธารณ 55 จุด
 • มีระบบไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์ จำนวน 1 ครัวเรือน

  

ด้านเศรษฐกิจ


 
อุสาหกรรม/ธุรกิจ
 1. โรงงานหล่อพระ 1 แห่ง
 2. บริษัท IBA 1 แห่ง
 3. ข้าว 7,012 ไร่
 4. พืชผัก 275 ไร่
 5. ผลไม้ 820 ไร่
 6. พืชไร่ 80 ไร่

 พืชเศรษฐกิจ

 การพาณิชยกรรมและบริการ

 มีปั๊มน้ำมัน จำนวน 1 แห่ง

 

 

ที่เบอร์โทรศัพท์  034-963219

กองคลังโทรสาร 034-963220

กองช่าง 034-963221

อ่าน 3082 เวลา
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates