หัวหน้าส่วนราชการ

                                                                                         ผู้บริหารส่วนราชการประจำ                                                                                                                             
who
ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
    
สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง

ส่วนสาธาณสุข

และสิ่งแวดล้อม

sukunya who peeya who
นางสาวสุกัญญา   แสงอนันต์ ว่าง นายปิยะ ประสพแสง ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
       
อ่าน 1484 เวลา
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates