สำนักปลัด

                 
                 
       

 

       
       

 

       
                 
       

  sukunya

       
   
 
  นางสาวสุกัญญา   แสงอนันต์  
 
   
   

 

  หัวหน้าสำนักงานปลัด  
 
   
   

 

     
 
   
     seawwanee  
4080
  jaroonlak    
   
 นางสาวเสาวณีย์   บุศยอำคา
 
 นางสาวดวงพร   ไกรยศ
 
นางสาวจรูญลักษ์   บุญหนำ
 
 
   
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
   

 

     
 
   
   

 97841

  tom2             yonlada  
     นางสาวสุนิสา  แสงอนันต์
  นายสิทธิศักดิ์  ศรีสุข   นางสาวยลดา  แก้วประชา    
     นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    ผช.นักพัฒนาชุมชน    
   

 

     
 
   
   

 who

   
sukanyasang
 
 twich
   
    นางภาวินี พลอยระยับ   นางสาวสุกัญญา   แสงปานอินทร์  
นายทวิช  มณฑามณี 
   
   

ภารโรง

 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

พนักงานขับรถ 

   
           
 
   
           
 
   
           
           
อ่าน 2349 เวลา
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates