สำนักปลัด

                 
                 
       

 

       
       

 

       
                 
       

  sukunya

       
   
 
  นางสาวสุกัญญา   แสงอนันต์  
 
   
   

 

  หัวหน้าสำนักงานปลัด  
 
   
   

 

     
 
   
     seawwanee  

  who

 
4080
   
     นางสาวเสาวณีย์   บุศยอำคา    ว่าง  
 นางสาวดวงพร   ไกรยศ
   
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
   
   

 

     
 
   
   

  jaroonlak

  tom2             yonlada  
     นางสาวจรูญลักษ์   บุญหนำ   นายสิทธิศักดิ์  ศรีสุข
 
นางสาวยลดา  แก้วประชา
   
     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน  
ผช.นักพัฒนาชุมชน
   
   

 

     
 
   
   

 sukanyasang

   who
 
 twich
   
   

นางสาวสุกัญญา   แสงปานอินทร์

  ว่าง  
นายทวิช  มณฑามณี 
   
   

 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

   ภารโรง  
พนักงานขับรถ 
   
           
 
   
           
 
   
             
อ่าน 1385 เวลา
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates