สมาชิกสภา

 
101big2 pimai
นายพิมาย  ศรีบุญรอด
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง
 
    92sutat   suree    
    นายสุทัศน์  เปรมสุริยา   นางสาวสุรีย์ วนะกรรม    
    รองประธานสภา   เลขานุการสภา    
 
12surapon   11 somyot   21pattana   22chokchai
นายสุริพล   ศรีคำหู้
  นายสมยศ   แซ่เอี้ยว
  นายพัฒนะ   ศรีอ่อนรอด
  นายโชคชัย   กุลกิตติโกวิท
ส.อบต.ม.1   ส.อบต.ม.1   ส.อบต.ม.2   ส.อบต.ม.2
             
31suchin
 
32aun
 
41sutirus
 
42numpeong
นายสุชิน   แซ่โง้ว
  นายอั้น   พญานานนท์
  นางสาวสุทธิรัตน์  เจิมศรี
  นางสาวน้ำผึ้ง  คลาดแคล้วดี
ส.อบต.ม.3   ส.อบต.ม.3   ส.อบต.ม.4   ส.อบต.ม.4
             

52sumpron

  51sukda   62sutin   61sumchai
นายสมพร   ศรีแสงฉาย
  นายศักดิ์ดา  อ้นศิริ
  นายสุชิน  ปริพนธ์
  นายสมชัย  ศรีอ่อนรอด
ส.อบต.ม.5   ส.อบต.ม.5   ส.อบต.ม.6   ส.อบต.ม.6
             

72noppadon

  who   81tongchai   82wipon
นายนพดล  ลักษณะวิลัย
  ว่าง
  นายธงชัย  ศรีกลัดหนู
  นายนิพนธ์  ชมภูศรี
ส.อบต.ม.7   ส.อบต.ม.7   ส.อบต.ม.8   ส.อบต.ม.8
             

92sutat

  102 samak   112 wichean   111chalouy
นายสุทัศน์  เปรมสุริยา
  นายสมัคร  นิลสุวรรณ
  นายวิเชียร  ศรีเกิดครืน
  นางสาวฉลวย  มาศรีสิน
ส.อบต.ม.9   ส.อบต.ม.10   ส.อบต.ม.11   ส.อบต.ม.11
             

 

           
             
             
             
             
             

 

           
             
อ่าน 2215 เวลา
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates