โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ นายมานพ ศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง มอบทรายอะเบท ในโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองนกกระทุง เพื่อให้ อสม. นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในตำบลคลองนกกระทุง เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายตามบ้านเรือนในพื้นที่ตำบลคลองนกกระทุง อีกทั้งเป็นการป้องกันการระบาดของไข้เลือดออกซึ่งมียุงลายเป็นพาหะ

อ่าน 46 เวลา
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates