กิจกรรมจิตอาสาประจำเดือนธันวาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง นำโดยนายมานพ ศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จิตอาสาเฉพาะกิจฯ สมาชิกสภา อบต.คลองนกกระทุง และประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองนกกระทุง ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณถนนและเก็บขยะบริเวณวัดบางภาษี ศาลาเอนกประสงค์วัดบางภาษี ถนนทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง และถนนหน้าโรงเรียนวัดบางภาษี เพื่อเป็นการสืบสารพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสนับสนุนการจัดโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

อ่าน 73 เวลา
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates