ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561

ขอประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าของที่ดิน หรือผู้แทน ซึ่งที่ดินตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1-11 ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) เพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง กองคลัง ตำบลคลองนกกระทุง
 
โดยให้เจ้าของที่ดินหรือผู้ทำการแทนถ่ายสำเนาเอกสารหลักฐานแยกเป็นรายแปลง ดังต่อไปนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน, น.ส.3, น.ส.3ก, เป็นต้น
4.หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
 
***** ถ้าไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในกำหนด หรือยื่นแบบแสดงรายการที่ดินโดยไม่ถูกต้องทำให้จำนวนเงินที่จะต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ลดน้อยลง จะต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 45(1) และ (2) แห่ง พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508
อ่าน 78 เวลา
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates