ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน ด้วยองค์การบริหารส่วนตดำบลคลองนกกระทุง จะดำเนินการจัดทำและแก้ไข เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ครั้งที่ 1 เพื่อรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน พร้อมนี้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง ได้ออกเคลื่อนที่บริการประชาชนทั้ง 11 หมู่บ้าน ดังนี้
1. เผยแพร่ผลการดำเนินงานในรอบปี พ.ศ.2560
2. บริการรับชำระภาษีด้านต่าง ๆ
3. จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) แก้ไข เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)
*****ดังนั้น เพื่อเป็นการบูรณาการการจัดทำแผนและการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมกระบวนการประชุมประชาคมดังกล่าว
อ่าน 86 เวลา
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates