กิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง นำโดยนายมานพ  ศรีสุข  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง จิตอาสาเฉพาะกิจฯ สมาชิกสภา อบต.คลองนกกระทุง กำนันผู้ใหญ่บ้าน  อสม.และประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองนกกระทุง  ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณถนนและเก็บขยะบริเวณวัดบางภาษี ศาลาเอนกประสงค์วัดบางภาษี   ถนนทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง และถนนหน้าโรงเรียนวัดบางภาษี  เพื่อเป็นการสืบสารพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสนับสนุนการจัดโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"  

อ่าน 165 เวลา
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates