การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่จะมีอายุครบ หกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

                                                                                                                                                                  

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มี อายุ ๕๙ ปี หรือผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ สามารถไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ด้วยตนเอง              หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒              (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป)ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐. – ๑๖.๓๐ น.                      (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕60

๒. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

        ๑. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา

        ๒. ทะเบียนบ้าน(ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนา

        ๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ พร้อมสำเนา                               (สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ)

อ่าน 32 เวลา
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates