พิธีเปิดโครงการบวชศีลจาริณี (ชีพราหมณ์) 2560

พิธีเปิดโครงการบวชศีลจาริณี (ชีพราหมณ์) (โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชน) 
ประจำปีงบประมาณ 2560 ที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ วัดบางภาษี ตำบลคลองนกกระทุง

อ่าน 104 เวลา
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates