อบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ในโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560

วันที่ 27 มีนาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง ได้จัดการฝึกอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ในโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 โดยวิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางเลน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน การแพร่เชื้อจากสัตว์สู่คนและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขที่ถูกวิธี ให้แก่อาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลคลองนกกระทุงทั้ง 11 หมู่บ้าน

อ่าน 214 เวลา
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates