โครงการบวชศีลจาริณี (ชีพราหมณ์)

ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 - 2 มิถุนายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการบวชศิลจาริณี (ชีพราหมณ์) ณ วัดบางภาษี ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เพื่อส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศาสนา เพื่อสามารถนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา มาพัฒนาใช้ในชีวิตประจำวันให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อ่าน 462 เวลา
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates