ข่าวกิจกรรม

พิธีเปิดโครงการบวชศีลจาริณี (ชีพราหมณ์)…
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง…
ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของและเงินสดให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ตั้งแต่วันที่…
เมื่อวันที่่ 22…
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน…
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่…
ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่อยู่ในเขต อบต.คลองนกกระทุง…
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาผักชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำบริเวณคลองรางวัดและคลองขวางตะวัน…
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates