ข่าวกิจกรรม

อบต.คลองนกกระทุงขอประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เรื่อง…
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง ขอประชาสัมพันธ์และสนันสนุนการดำเนินงานการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นผ่านแพลตฟอร์มแอร์บีเอ็นบี…
องค์การบริการส่วนตำบลคลองนกกระทุง ขอประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วงเนื่องจากสาธารณะรัฐเกาหลีมีหนังสือเตือนการตรวจพบด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วงส่งออกจากประเทศไทยไปสาธารณรัฐเกาหลี…
องค์การบริการส่วนตำบลคลองนกกระทุง ขอเตือนเฝ้าระวังการระบาดของหนอนกระทู้กล้า…
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง ขอเตือนภัยการระบาดของหนอนกระทู้กล้า…
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา…
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีความสนใจ เข้าร่วมโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ…
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง นำโดยนายมานพ…
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง ได้จัดทำโครงการป้องกันโรคไข้เลือกออก…
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุงร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาอบต.คลองนกกระทุง ได้จัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อดำเนินการจัดทำทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น…
หน้า 1 จาก 13
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates